giọt lệ

Đức mẹ Đồng trinh khóc Hàng trăm người đang đổ tới xem bức hoạ Đức mẹ Đồng trinh mà chủ nhân của nó khẳng định là đang chảy những giọt lệ dầu tại nhà của ông ở Pháp. Bức tranh Đức mẹ đồng trinh Mary đang chảy lệ dầu.   Nhà của ông Esat Altingdagoglu, chủ nhân của bức tranh, […] Đức mẹ Đồng trinh khóc
Hàng trăm người đang đổ tới xem bức hoạ Đức mẹ Đồng trinh mà chủ nhân của nó khẳng định là đang chảy những giọt lệ dầu tại nhà của ông ở Pháp. Bức tranh Đức mẹ đồng trinh Mary đang chảy lệ dầu.   Nhà của...