Truyện Ma Thành Viên

ĐÈO CẢ – Tác Giả Hoà Mình kể không hay ho gì cho lắm nhưng củng muốn góp thêm kho tàng những câu chuyện tâm linh một chút Mình thì thích đi phuợt bụi lại đi độc hành rất nhiều lần, nguời ta bảo đi đêm thì chắc có ngày gặp ma, với mình thì nó chỉ là câu nói thôi, […] ĐÈO CẢ – Tác Giả Hoà
Mình kể không hay ho gì cho lắm nhưng củng muốn góp thêm kho tàng những câu chuyện tâm linh một chút Mình thì thích đi phuợt bụi lại đi độc hành rất nhiều lần, nguời ta bảo đi đêm thì chắc có ngày gặp...