Xót thương bé trai có 6 chân

Bé trai này đã được chuyển sang Viện Sức khỏe T rẻ em Quốc gia (NICH) để điều trị. Tiến sĩ Jamal Razza, Giám đốc NICH, cho biết: “Đó thật sự là 2 em bé trong một thân thể và một trong hai em này bị sinh non”. Ông nói đây là một bệnh di…