CON MA ÁO TRẮNG

Bà Nam vốn là người mê xem cải lương… Mỏi khi có doàn cải lương nào về hát là bà không một khi bỏ lở cơ hội dể dược di xem… Ma).t dù có khuya cở nào, có dày cách mấy bà củng không ngại dị Ma).t dù bà biết và củng dả nghe qua…