Truyện có thật không tên – Facebook “Tony DG”

Mình tình cờ thấy được page này! Nên xin muốn kể một câu chuyện có thật lại cho mọi người nghe! Xin nhấn mạnh là do tận mắt mình chứng kiến! Không bao giờ quên được. Lúc đó là vào năm 1996 mình nhớ rất rõ là đang bị cảm cúm! Mẹ mình lấy thuốc…