Xây tháp người trên đường phố

Hàng năm vào cuối tháng 9, thị trấn La Merce ở Barcelona, Tây Ban Nha, diễn ra lễ hội đường phố mà hoạt động được chờ đợi nhất là trò xây tháp người. Những chàng trai xếp chồng lên nhau cao đến hàng chục mét. Truyền thống xây tháp người bắt đầu thừ thế kỷ…