CHUYỆN MA THẦY PHÁP – Kể chuyện tâm linh – Tác Giả Tìm Lại Một Nửa

phần 1: Vong hồn bé trai dưới ao cá. Ở dưới Đồng xá cậu có một cái đầm ,nếu nói về cái đầm này , thì nó ghê lắm vì ở bên trong đó có rất nhiều ma . Đầm này nằm gần miếu Cây Sanh ,trước kia thì đây là cái chợ ,trong lúc…