chuyện thời xưa… – khói

Miếu ông hổ… ngôi miếu ở ngay đường từ ấp một sang ấp ba…tuổi của cái miếu này chắc cũng bằng tuổi ông sơ tôi, cũng hơn một trăm tuổi, nghe mấy ông bà cao tuổi trong xóm kể lại là miếu trước đây tên là miếu cây đa vì ngày xưa trước cửa miếu…