Ảnh độc

1. Bề mặt lưỡi     2. Quá trình hình thành của tinh trùng trong tinh hoàn     3. Tinh trùng tìm cách vượt qua lớp bảo màng bảo vệ của trứng     4. Cận cảnh mắt ruồi nhuế     5. Cận cảnh một phần đầu ruồi nhuế     6. Hình […] Nhìn thế giới qua lăng kính hiển vi (P.2)

1. Bề mặt lưỡi     2. Quá trình hình thành của tinh trùng trong tinh hoàn     3. Tinh trùng tìm cách vượt qua lớp bảo màng bảo vệ của trứng     4. Cận cảnh mắt ruồi nhuế     5. Cận cảnh một...