Bản đồ thông minh

Bản đồ hạnh phúc     Tấm bản đồ được tính toán với tỉ lệ trên 10 người. Trong trường hợp này, Việt Nam đạt tỉ lệ 4,5 đến 5,5/10 người cảm thấy hạnh phúc với mức sống hiện tại. Bản đồ năng lượng nguyên tử   Càng nhiều chấm đỏ tập trung, nơi đó […] Những tấm bản đồ “kịch độc”

Bản đồ hạnh phúc     Tấm bản đồ được tính toán với tỉ lệ trên 10 người. Trong trường hợp này, Việt Nam đạt tỉ lệ 4,5 đến 5,5/10 người cảm thấy hạnh phúc với mức sống...