Chuyện có thật 100 % không hề gió máy …

Mạo muội viết tiếp cho các Thím dẫu biết rằng đêm nay sẽ mất ngủ, phần mới nhất là 6 và 7, mình sửa lại thứ tự từ độ thường thường tới độ kinh dị . ngắn gọn bạn có thể hiểu nhưng chưa chắc người khác hiểu nên mình viết đủ ý cần nói….