truyện ma nghề bảo vệ. – tác giả vsc lửa

Đọc page đã lâu ..hầu như đêm nào cũng đọc rồi mới đi ngủ. Hôm nay xin góp mẫu chuyện ngắn cho mọi người cùng đọc. .Chuyện này do chính mình nhìn thấy. quê mình ở Đà Nẵng.Vào năm trước 2014.. Mình Làm bảo vệ ở khu thủy sản (mình xin được giấu tên để…