MA LƯỠI DÀI

– Ở khu xã tôi sinh sống có thằng Đệ, người nó béo phị, mắt lúc nào cũng đỏ ngầu, nó cậy bố nó có quyền có chức, nhà giàu có nhất nhì khu phố, nên nó cậy thế tác oai tác quái, rượu chè, đua xe phá quấy đủ trò, đặc biệt là khoản…