Làm lễ truy điệu cho bò sữa

Buổi lễ truy điệu trang trọng, quy mô không dành cho người mà… cho bò sữa. Người người tụ tập, xì xụp khấn vái, thành tâm đọc văn tế, có cả hòa thượng tụng kinh… Buổi lễ truy điệu trang trọng, quy mô tại thị trấn Triệu Lăng, Tháp Hà, Hà Nam, Trung Quốc không…