Ma trong bệnh viện! – Tác Giả Hiển Linh Cảnh

Hnay tôi sẽ kể cho các bạn nge 1 câu chuyện ma,ma trong bệnh viện,và hố chôn người tập thể,như tôi đã xloi mọi người vì tôi viết hay bị lổi chính tả,tại lớp 1 đến lớp 4 nhà tôi nghèo,nên việc học hay bị gián đoạn,cứ học vài tháng lại nghĩ vài tháng đâm…