Ngày hội của tiền xu

Hàng trăm triệu đồng tiền hiện ra trước mắt bạn! Bạn có tin được vào những gì mình đang thấy không? Hàng trăm triệu đồng tiền xu đang được tập trung lại một chỗ. Khối lượng tiền xu khổng lồ này là ở “Ngày thu hoạch tiền xu” tại Rockefeller, Mỹ. Nếu nhìn qua sẽ…