Kỳ bí nhà tu hành viên tịch 3 năm vẫn còn mọc tóc

Nhục thân sư Diệu Trí lúc mới đưa ra khỏi chum Toàn thân vẫn mềm, sắc mặt vẫn hồng sau 6 ngày viên tịch Sau khi hòa thượng viên tịch đến ngày thứ 6, các đệ tử kiểm tra thân xác sư phụ thấy toàn thân vẫn mềm, sắc mặt vẫn hồng nhuận. Theo lời…