Miền Tây Phiêu Lưu Kí – Lạc La

Trở về những năm của thập niên 80, chính quyền Việt Nam lúc bấy giờ do ông Trường Chinh đứng đầu đã có những thay đổi trong chính sách cải thiện đời sống của người dân cả nước bằng việc các hộ gia đình phải đi kinh tế mới. Gia đình ngoại tôi lúc đó…