Thắt cổ – Tác Giả Nguyễn Hùng Anh

Vào khoảng năn 1960, tức là chưa giải phóng. Ở xã A huyện B tỉnh C có hợp tác xã , do bội đội ta nắm giữ. Quân Mỹ biết tin liền tấn công vào khu của ta ….Bộ Đội ta đã biết trước điều naỳ và đã di cư… Quân Mỹ đã bao quanh…